Váš dodavatel
kvalitních autodílů

Věrnostní program pro naše zákazníky

Je to snadné – kontaktujte nás a my vás zaregistrujeme do systému Makro BONUS. Při každém dalším nákupu zboží automaticky získáte body. Za nasbírané body dostanete zdarma poukázky na další nákupy. Každý nákup v Makro Moravany se vám tak zhodnotí!

Všeobecné podmínky a pravidla programu Makro BONUS

1. Popis

Cílem programu MAKRObonus (dále „program“) je zvýšení kvality prodeje zboží a služeb v prodejnách společnosti MAKRO – ND spol. s r. o., Zelená 319, 533 72 Moravany (dále jen „společnost“) v České republice. Společnost nabízí tento program svým zákazníkům jako možnost bezplatného odběru zboží formou poukázek. Na základě přesně definované výše obratu (hodnota nákupů bez DPH) dosažené zákazníkem za určité časové období mají účastníci programu možnost požádat o poskytnutí uvedené poukázky. Společnost prostřednictvím tohoto programu poskytuje účastníkům programu bonus ve formě poukázek (dále jen „bonus“).

2. Účast

Zákazníkem ve smyslu tohoto programu je jakákoliv právnická osoba nebo jakákoliv fyzická osoba – podnikatel se sídlem v České republice, která nakupuje zboží a služby od společnosti. Účastníkem programu (dále jen „účastník“) se může stát jakákoliv fyzická osoba – podnikatel se sídlem v České republice nebo zaměstnanec jakéhokoliv zákazníka, který má trvalý nebo přechodný pobyt v České republice a který dovršil 18 let, a souhlasí s podmínkami zakotvenými ve Všeobecných podmínkách a pravidlech programu. Bez svolení společnosti není možné, aby jednoho zákazníka reprezentovalo více účastníků. Z účasti v programu jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti a osoby jim blízké. Účast v programu vzniká doručením řádně vyplněné přihlášky společnosti. Vyplněním a podepsáním přihlášky účastník potvrzuje svůj souhlas se Všeobecnými podmínkami a pravidly programu. Oprávnění využívat výhod účasti v programu získává účastník dnem přijmutím přihlášky společností. Účast v programu je bezplatná.

Účast v programu se může z jednostranného rozhodnutí společnosti stát neplatnou v případě, že:

  • a) účastník záměrně poskytl v přihlášce nesprávné informace,
  • b) zákazník nebo účastník poškodil dobré jméno společnosti,
  • c) účastník zneužil mechanismus a výhody programu,
  • d) existuje pohledávka společnosti za zákazníkem a je starší jak 1 měsíc po její splatnosti,
  • e) na základě jednostranného oznámení účastníka,
  • f) došlo k úmrtí účastníka nebo zániku zákazníka,
  • g) zákazník nerealizoval prostřednictvím účastníka žádný nákup po dobu delší než 6 kalendářních měsíců.

Za zneužití mechanismu a výhod programu dle výše uvedeného bodu c) se považuje zejména jakékoliv jednání, kterým by došlo k získání bonusu jiným způsobem než podle Všeobecných podmínek a pravidel programu. Rozhodnutí o zrušení účasti účastníka v programu z důvodů uvedených výše pod body a) až g) je plně a pouze v pravomoci společnosti. Účastník, jehož účast v programu se stala neplatnou z důvodů uvedených výše pod body a) až g), ztrácí nárok na použití bodů nasbíraných v programu včetně všech ostatních výhod plynoucích z účasti v programu.

3. Bodový systém

Za každý realizovaný nákup (cena bez DPH) může účastník získat MAKRObody (dále jen „body“), jejichž množství je přímo úměrné výši obratu uskutečněného zákazníkem při jednotlivých nákupech u společnosti na území České republiky. Pro prvotní zařazení účastníka do programu není nutné, aby zákazník, jehož účastník reprezentuje, realizoval před zařazením účastníka do programu u společnosti nákup zboží. Body je možné začít získávat ihned po přijmutí přihlášky účastníka společností, a to v poměru nákup za každých úplných 1.000,- Kč bez DPH se rovná 1 bod (tzv. obratový koeficient). Společnost má právo tento koeficient měnit na základě svého rozhodnutí, přičemž o případné změně koeficientu musí být účastníci informováni předem podáním zprávy v informačních prostředcích společnosti. Body jsou přiřazovány účastníkovi jednorázově za každý realizovaný nákup, přičemž hodnoty přesahující každých úplných 1.000,- Kč bez DPH jednoho nákupu nelze sčítat s hodnotami přesahujícími každých úplných 1.000,- Kč (bez DPH) jiného nákupu.

Po zařazení účastníka do programu jsou hodnoty bodů odpovídající jednotlivým nákupům společností automaticky zaznamenávány do interní karty zákazníka, přičemž se body získané za jednotlivé nákupy sčítají. Platnost bodů je 12 měsíců ode dne posledního připsání bodů na kartu zákazníka. V této lhůtě musí účastník získané body vyměnit za nabízené poukázky, jinak tyto body mohou z jednostranného rozhodnutí společnosti pozbýt platnosti bez možnosti náhrady pro tohoto účastníka. Aktuální stav dosažené hodnoty bodů sdělí na přání účastníka obsluha kterékoliv prodejny společnosti.

V případě změny účastníka reprezentujícího určitého zákazníka lze body získané původním účastníkem na kartě tohoto zákazníka převést novému účastníkovi pouze se svolením společnosti. Body nelze získávat za nákup zboží, které je z programu z rozhodnutí společnosti vyňato (tzv. akční nabídky zboží). Společnost si vyhrazuje právo v případě potřeby vyloučit z programu další produkty. Účastníci budou o těchto omezeních informováni prostřednictvím informačních materiálů společnosti. Společnost si vyhrazuje právo do programu nezařadit zástupce reprezentující zákazníky, se kterými je na základě zvláštní smlouvy ustaven individuální systém slev. Body nebudou účastníkovi uznány v případech, kdy body byly získány v rozporu s dobrými mravy, nebo kdy body byly získány z důvodu omylu nebo technické chyby systému, nebo kdy se body vážou na transakci, která byla z jakéhokoli důvodu zrušena, nebo byla poskytnuta náhrada jiným způsobem.

4. Výměna bodů za poukázky

Po získání potřebného počtu bodů za nákup zboží u společnosti poskytne společnost účastníkovi na základě jeho žádosti bonus ve formě poukázky na bezplatný odběr zboží. Bonus je stanoven v poměru jedné poukázky v hodnotě 500,- Kč včetně DPH za 1000 v programu získaných bodů.

O výměnu bodů za poukázku může účastník požádat osobně na kterékoliv prodejně společnosti nebo písemně v centrále společnosti. Žádat o výměnu bodů za poukázku a jejich odepsání z karty zákazníka může jen účastník. Body lze vyměnit za poukázku teprve v případě, kdy má účastník na své kartě zákazníka dostatečný počet bodů. Při výměně bodů za poukázku odepíše společnost z karty zákazníka body odpovídající hodnotě účastníkovi vydaných poukázek. Body nebo poukázky není možné vyměnit za peněžní hotovost. Body je možné vyměnit za poukázky pouze po dobu platnosti programu.

Společnost má právo nabídku bonusu průběžně měnit a upravovat. Společnost si vyhrazuje právo nahradit poukázku, která není k dispozici, jinou poukázkou srovnatelné kvality a druhu. Účastníkem požadované a společností odsouhlasené poukázky budou společností zajištěny a předány účastníkovi max. do 2 týdnů ode dne jejich vyžádání a odepsání příslušné hodnoty bodů z karty zákazníka.

5. Reklamace

Při řešení reklamace bude postupováno v souladu s platnými právními předpisy. Společnost neručí za zboží odebrané na poukázky vystavené jinými subjekty než společností. Za toto zboží ručí v souladu s platnými právními předpisy subjekty, které poukázku vystavily. Za případně reklamované zboží není možné uplatnit nárok na vrácení bodů.

6. Ochrana osobních údajů

Účastník svým podpisem na přihlášce potvrzuje svůj souhlas s tím, aby společnost zapracovala údaje získané o účastníkovi do svého informačního systému za účelem možnosti poskytnout bonus a pro využití k marketingovým účelům, a to výhradně pro svoji potřebu a v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Jakékoli použití údajů je vymezené rámcem a účelem programu, sledující zájem účastníka a zkvalitnění služeb poskytovaných společností. Společnost ručí za bezpečnost údajů v informačním systému ve smyslu platných právních předpisů.

Kontaktujte nás
Potřebujete kvalitní autodíly?

Poradíme a rychle dodáme vše co sháníte. Aby vaše auta byla brzy ve formě.